Monthly Archive:: March 2017

Những mục tiêu quản trị khách hàng

Những mục tiêu quản trị khách hàng

Đối với tất cả các doanh nghiệp thì tìm kiếm khách hàng chính là mục tiêu quan trọng, vì khách hàng có tác động trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường và doanh nghiệp giữ được chân khách …